IKHWANnul MUSLIMINnawalMUSLIMAT

Selasa, 26 November 2013

PAZ313 - (II)بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
AL MASIH DAN AL MAHDI - 2
Oleh: Erfan Indriyawan Sp
Tidak Ayat-ayat yang baru yang disampaikan dalam tulisan ini. Tidak ada Kitab yang baru yang sampaikan disini. Aku hanya menyampaikan yang sama yang ada pada mu yaitu Al Quran. Jadi janganlah kamu mendustakan dan mengingkari apa yang ku sampaikan kepada mu.

Qs. 21:109. Jika mereka berpaling, maka katakanlah: Aku telah menyampaikan kepada kamu sekalian yang sama (Al Quran) dan aku tidak mengetahui apakah yang diancamkan kepada mu itu sudah dekat atau masih jauh?

Seluruh Ayat Al Quran adalah untuk ku dan untuk mu. Untuk mereka yang membaca Kitab Tuhan mereka. Saat mereka membaca maka Al Quran itu juga dibacakan kepada aku dan kamu. Kecuali kamu mengatakan ayat yang ini untuk mu dan ayat yang ini untuk mereka, ini untuk dulu, ini untuk sekarang dan ayat ini untuk nanti. Maka itu artinya kamu telah membagi-bagi Kitab Allah, dan  menjadikan Al Quran terbagi-bagi. Jadilah pelaku utama saat membaca setiap Ayat-ayat Allah maka setiap ayat tersebut diturunkan kepada mu. Dan kewajiban kamu hanyalah menyampaikan dengan jelas. Tetapi bagi sebagian mereka tidak akan pernah mendapat petunjuk dari Allah dan dari apa yang mereka baca. Karena sebagian dari mereka berprasangka dengan sangkaan bahwa isi dari Kitab Tuhannya hanyalah cerita orang zaman dahulu kala.

Qs. 8:31. Dan apabila dibacakan kepada mereka Ayat-ayat Kami, mereka berkata: Sesungguhnya kami telah mendengar, kalau kami menghendaki niscaya kami dapat membacakan yang sepert iini, ini tidak lain hanyalah cerita-cerita orang-orang dahulu kala.

Qs. 12:111. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman.

Al Quran tetah ditetapkan Allah sebagai Kitab yang tiada keraguan didalamnya. Bukan buku karangan nenek moyang mereka yang menjelaskan Al Quran tetapi Al Quran adalah Kitab yang menjelasakan. Al Quran yang menjelaskan apa yang ada pada mu dan apa yang ada dialam semesta. Al Quran adalah penjelasan sempurna, dimana setiap ayat berangkai dengan ayat yang lainnya. Setiap ayat menjelaskan ayat lainnya sehingga lautan tidak dapat menjadi tinta untuk menguraikan isi kandungan Al Quran.

14:52. (Al Quran) ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, dan supaya mereka diberi peringatan dengannya, dan supaya mereka mengetahui bahwasanya Dia adalah Tuhan Yang Maha Esa dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran.

15:1. Alif, laam, raa. Ini adalah Ayat-ayat AlKitab, yaitu Al Quran yang memberi penjelasan.

Telah sempurnalah kalimat Tuhan mu dan sesungguhnya Allah telah menurunkan Al Quran dan Allah jugalah yang benar-benar memeliharannya. Allah menurunkan ayat tersebut secara perlahan-lahan maka jangan jadi sempit dada mu dalam menerima setiap kalimat Tuhan mu.

35:25. Dan jika mereka mendustakan kamu, maka sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan; kepada mereka telah datang Rosul-rosulNya dengan membawa  mukjizat yang nyata, Zabur, dan Kitab yang memberi penjelasan yang sempurna.

Setiap Kitab Tuhan mu telah sempurna sebagai mana Al Quran juga sempurna untuk umatnya. Apakah kamu akan mengambil buku karangan nenek moyang mu untuk dijadikan pedoman hidup mu? Atau buku karangan nenek moyang itu dipakai untuk menjelaskan Al Quran yang telah sempurna?

6:115. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu, sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah-rubah kalimat-kalimatNya dan Dia-lah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

15:9. Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan sesungguhnya Kami benar benar memeliharanya.

Allah yang telah memelihara Al Quran dulu, kini dan nanti. Al Quran sangat terpelihara bagi hamba-hamba Allah yang taat dan berserah diri. Jangan sempitkan dada mu untuk menerima Al Quran karena Al Quran adalah Kitab yang nyata. Nyatanya Al Quran, ada yang menyampaikan didalam dada orang-orang yang telah diberi ilmu. Dan Si Al Quran itu adalah Si Penyampai.

Qs. 7:2. Ini adalah sebuah Kitab yang diturunkan kepadamu, maka janganlah ada kesempitan di dalam dadamu karenanya, supaya kamu memberi peringatan dengan Kitab itu, dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman.

Jika kamu dalam keraguan tentang apa yang kami turunkan kepada mu maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca Kitab sebelum kamu. Tanyakan kepada Si Al Quran yang menyampaikan AlQuran kepada mu karena Al Quran diturunkan secara perlahan-lahan. Maka janganlah kamu ragu-ragu tentang apa yang disampaikan. Al Quran adalah kebenaran yang datang kepada mu dengan membenarkan apa yang ada pada mu.

Qs. 17:106. Dan Al Quran itu telah Kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia dan Kami menurunkannya bagian demi bagian.

Qs. 10:94. Maka jika kamu berada dalam keragu-raguan tentang apa yang Kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca Kitab sebelum kamu. Sesungguhnya telah datang kebenaran kepada mu dari Tuhan mu, sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu.

Karena Al Quran selalu dibacakan kepada kamu. Al Quran adalah Kitab yang nyata; nyatanya AlQuran adalah pemiliknya. Nyatanya Al Quran ada yang menyampaikannya kepada kamu. Nyatanya Al Quran ada jasad yang menyampaikan kepada mu. Maka berjihadlah kamu dengan jihad yang besar, dengan menyampaikan Al Quran adalah jihad yang besar.

Qs. 23:66. Sesungguhnya Ayat-ayat-Ku (Al Quran) selalu dibacakan kepada kamu sekalian, maka kamu selalu berpaling kebelakang,

Qs. 25:52. Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al Quran dengan jihad yang besar.

Janji Tuhan mu adalah pasti dan azabNya sangatlah pedih. Siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah? Dan janji akan kedatangnya AlMasih dan Al Mahdi juga telah terurai didalam Kitab Injil dan Kitab Al Quran. Pemimpin Akhir Zaman (PAZ) akan bersama Al Masih dan Al Mahdi. Tetapi Pemimpin Alhir Zaman dengan Al Masih dan dengan Al Mahdi bukanlah Tiga tetapi Satu juga adanya. Tetapi Pemimpin Akhir Zaman (PAZ) tetap Pemimpin Akhir Zaman dan Al Masih tetap Al Masih dan Al Mahdi tetap Al Mahdi. Pemimpin Akhir Zaman ada 313 (PAZ313) dan itu bukanlah jumlah.

Qs. 43:61. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah Aku. Inilah jalan yang lurus.

Kedatangan kiamat adalah suatu ketetapan Tuhan mu dan Isa benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Tetapi bagi sebagian umat mengatakan bahwa Isa Al Maisih naik kelangit secara jasad. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Isa Al Masih dan Ibunya naik kelangit tanpa ada proses kematian. Itu adalah prasangka umat saat ini. Itu adalah dugaan-dugaan untuk membenarkan apa yang tidak mereka ketahui.

Qs. 3:55. ketika Allah berfirman: Hai Isa, sesungguhnya Aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajal mu dan mengangkat kamu kepada-Ku serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu diatas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada Aku-lah kembali mu, lalu Aku memutuskan diantara mu tentang hal-hal yang selalu kamu berselisih padanya.

Isa Al Masih telah wafat dan disampaikan Allah pada akhir ajalnya. Tetapi Isa Al Masih akan menjadi saksi terhadap ahli kitab dihari kiamat nanti. Pada hari akhir nanti, Isa Al Masih membenarkan apa yang ada pada mu dan menjadi saksi terhadap diri mu dan terhadap apa-apa yang telah kamu kerjakan. Ahli kitab akan bersaksi terhadap Isa tentang apa yang ada pada mereka. Hari kiamat bukanlah hari berbangkit dan hari pembalasan. Tetapi ketiga hari terjadi pada saat bersamaan dengan tiga keadaan.

Qs. 4:159. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab, kecuali akan beriman kepadanya (Isa) sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka.

Saat terjadinya hari kiamat, maka proses pengacuran sedang berlangsung. Bukan saksi disaat hari berbangkit atau saksi hari pembalasan bagi mereka yang mengingkari Ayat-ayat Tuhannya. Bahkan mereka juga mengatakan bahwa Isa tidak memiliki ayah. Mereka juga menfitnah Isa lahir secara tidak normal tanpa ada proses pembuahan sebagai mana manusia dan mahluk hidup lazimnya.

Qs. 19:17-19. Maka ia mengadakan tabir dari mereka; lalu Kami mengutus roh Kami kepadanya, maka ia menjelma dihadapannya manusia (ayah Isa Al Masih) yang sempurna.
Maryam berkata: Sesungguhnya aku berlindung dari pada mu kepada Tuhan Yang Maha Pemurah, jika kamu seorang (ayah Isa Al Masih) yang bertakwa.Ia (ayah Isa AlMasih) berkata:  Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang (ayah Isa AlMasih) Utusan Tuhan mu, untuk memberi mu seorang anak laki-laki yang suci.

Ketika Isa diumpamakan seperti Adam maka kita memahaminya bahwa Isa akan menjadi awal sebagai mana Adam menjadi khalifah pertama. Tetapi bukan untuk menjadi perumpamaan bahwa Isa tidak memiliki ayah sebagai mana Adam yang tidak memiliki ayah; karena Adam tidak hanya tidak memiliki ayah tetapi juga tidak memiliki ibu.

Qs. 3:59. Sesungguhnya misal Isa di sisi Allah, adalah seperti Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya: Jadilah!, maka jadilah dia.

Qs. 93:4. dan sesungguhnya akhir itu lebih baik bagi mu dari permulaan.

Bagitulah Isa bagi mu ketika disampaikan kepada mu Ayat-ayat Tuhan ku maka sebagian kamu akan bersorak karena mengingkarinya tetapi sebagaian kamu bersorak karena gembira menerimanya. Isa putra Maryam adalah perumpamaan bagi mu agar kamu memahami setiap kalimat Tuhan. Satu Ayat menjelasakan Ayat lain. Tidak ada yang bertentangan antara satu Ayat Tuhan mu dengan ayat lainnya. Bagitulah Isa bagi mu ketika disampaikan kepada mu Ayat-ayat Tuhan ku maka sebagian kamu akan bersorak karena mengingkarinya tetapi sebagaian kamu bersorak karena gembira menerimanya. Isa putra Maryam adalah perumpamaan bagi mu agar kamu memahami setiap kalimat Tuhan. Satu Ayat menjelasakan Ayat lain. Tidak ada yang bertentangan antara satu Ayat Tuhan mu dengan ayat lainnya.

Qs. 43:57. Dan tatkala putra Maryam (Isa) dijadikan perumpamaan tiba-tiba kaum mu bersorak karenanya.

Benarlah Isa AlMasih untuk 2000 tahun yang lalu tetapi Ayat-ayat Tuhan ku berlaku sepanjang zaman. Benarnya dulu karena dibenarkan sekarang dan benarnya nanti karena telah dibenarkan sekarang. Isa Al Maish yang dijanjikan bukanlah dua tetapi satu jua adanya. Tetapi yang lalu untuk umatnya dan yang nanti juga untuk umatnya. Karena umat yang dulu dan nanti bukanlah dua tetapi satu jua adanya sebagai hamba Allah yang dipinta untuk mengabdi kepadaNya.

Qs. 19:15. Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan, dan pada hari ia meninggal dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali.

Kesejahteraan dilimpahkan kepada Isa pada hari ia dilahirkan, danpada hari ia meninggal dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali. Ia akan datang sebagai mana janji Tuhan dengan membenarkan apa yang ada pada mu. Bukan untuk menyalahkan atau mengkafir-kafirkan umat. Isa hanya perumpamaan dan kamu mengenalnya dengan tanda yang diberikan Tuhannya kepadanya. Isa datang tidak akan pernah mengatakan bahwa dia adalah Isa yang dijanjikan Tuhannya. Dia datang hanya untuk menyampaikan Salam Tuhannya. Jika prasangka umat mengatakan bahwa saat ini Isa dan Maryam yang dulu masih hidup secara jasad, maka dimana Isa dan Ibunya menyalurkan zakatnya? Karena Isa akan mengeluarkan zakatnya selama dia hidup.

Qs. 19:31-33. dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepada ku salat dan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepada ku, pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali.

Isa Al Masih mulia disisi Tuhannya sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Isa Al Masih hanyalah Utusan Tuhannya untuk menyampaikan Ayat-ayat Tuhannya. Begitu juga hal dengan Utusan-utusan (Rosul) Tuhan lainnya yang memiliki kemuliaan disisi Tuhannya. Tidak ada yang berbeda diantara mereka disisi Tuhannya. Atau kamu yang membeda-beda tentang apa yang ada pada setiap Utusan Tuhan mu?

Qs. 4:152. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan para Rosul-Nya dan tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, kelak Allah akan memberikan kepada mereka pahalanya. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi MahaPenyayang.

***** bersambung lagi, insyaALLAH .....

Jumaat, 15 November 2013

PAZ313 - (I)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
AL MASIH DAN AL MAHDI - 1
Oleh: Erfan Indriyawan Sp


Qs. 2:258. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan. Ketika Ibrahim mengatakan: Tuhanku ialah Yang menghidupkan dan mematikan. Orang itu berkata: Saya dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata: Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat. Lalu heran terdiamlah orang kafir itu; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orangyang zalim.

Pemimpin Akhir Zaman (PAZ) telah datang kepada seluruh umat manusia dan kepada semesta alam. Matahari telah terbit dari barat dan semua pemberitaan yang disampaikan kepada mu adalah benar dari Tuhan mu. Ayat-ayat Tuhan yang disampaikan adalah bukti yang nyata dari dari Tuhan mu jika kamu mau mendengarkan apa yang disampaikan kepada mu. Matahari telah terbit dari barat bukan sebagai mana sangkaan kamu. Jangan tunggu langit dan bumi akan hancur sehingga kamu akan percaya karena takut akan kematian. Jangan tunggu mereka semua akan percaya zaman akan berakhir sehingga kamu akan percaya. Jangan tunggu sehingga kamu terlambat karena keraguan mu. Jangan tunggu perang nuklir yang akan menghacurkan segalanya sehingga kamu baru mengakuinya bahwa zaman benar- benar akan berakhir. Ibrahim mengatakan bahwa Tuhannya telah menetapkan bahwa keturunannya akan bersama terbitnya matahari dari barat dengan perkataan “Tuhan ku ialah yang menghidupkan dan mematikan” Keturunan Ibrahim akan menunjukan bahwa kapan matahari terbit dari barat yang itu bukan sebagai mana sangkaan kamu.

Qs. 2:124. Dan ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: Sesungguhnya Aku akan menjadikan mu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata: dari keturunan ku. Allah berfirman: Janji-Ku tidak mengenai orang-orang yang zalim

Kezaliman umat manusia sudah berada pada titik terendah. Kerusakan dimuka bumi karena tingkah laku yang serakah dan perbuatan maksiat diamana-mana. Pertumpahan darah menjadi pemandangan yang biasa. Bumi telah mengeluarkan tanda-tandanya tetapi mengapa kamu meragukannya? Bencana alam hanya sebagian tanda untuk mu.

Pemimpin Akhir Zaman (PAZ) telah datang karena pemimpin tersebut akan menjadi imam bagi seluruh umat manusia. Tanda lain yang datang pada mu adalah fenomena alam saat ini. Fenomena Nabi baru dan Rosul baru ada dimana-mana. Pemimpin Akhir Zaman (PAZ) telah datang dan tidak pernah mengatakan bahawa Ia adalah Nabi baru dan Rosul baru. Ia datang pada mu dengan membawa bukti yang nyata. Ayat-ayat Tuhan mu adalah bukti yang nyata sehingga perkataan mana lagi kamu akan beriman setelah pekataan Tuhan mu melalui KitabNya? Maka berimanlah kamu kepada Kitab yang telah turunkan kepada kamu dan Kitab yang diturunkan sebelum kamu.

Qs. 2:4. Dan mereka yang beriman kepada Kitab yang telah diturunkan kepada mu dan Kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum mu, serta mereka yakin akan adanya akhirat.

Mereka beriman kepada Kitab yang diturunkan kepada mu dan Kitab-Kitab yang diturunkan sebelum kamu yaitu Injil, Taurat dan Zabur. Ketika dibacakan kepada mereka Kitab selain Al Quran, orang-orang yang mengingkari akan berkata bahwa Kitab itu bukan dari Tuhan mereka sedangkan mereka membenarkan Utusan yang membawa Kitab telah didatangkan oleh Tuhan mereka.

Didalam tulisan pertama ini, saya tidak menyampaikan isi yang terkandung didalam KItab Injil (Perjanjian Baru) dan Kitab Taurat (Perjanjian Lama) dan Kitab Zabur (didalam Perjanjian Lama). Tetapi saya hanya menyampaikan Al Quran kepada mereka yang berKitabkan kepada Al Quran. Al Quran akan mempertegas kepada mu tentang Pemimpin AkhirZaman (PAZ) telah datang dengan membawa bukti-bukti yang nyata dari Tuhan mu.

Qs. 5:68. Katakanlah: Hai Ahli Kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan Al Quran yang diturunkan kepada mu dari Tuhan mu. Sesungguhnya apa yang diturunkan kepada mu dari Tuhan mu akan menambah kedurhakaan dan kekafiran kepada kebanyakan dari mereka; maka janganlah kamu bersedih hati terhadap orang-orangyang kafir itu.

Kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran yang terkandung didalam Taurat, Injil dan Al Quran. Takut sesat atau hati telah condong kepada kesesatan hingga tidak dapat lagi memahami dan beriman kepada Kitab yang diturunkan sebelum Kitab yang ada pada mu? Atau Kitab selain Al Quran hanya dibaca untuk disalahkan dengan mencari-cari salah dan perbedaan? Mereka berkata “bahwa isi Kitab Injil telah dirubah” atau mereka berkata “Kitab Injil saat ini bukan yang diturunkan kepada Isa Al Masih” atau mereka juga berkata “Siapa yang membaca Kitab Injil akan berdosa” Dan masih banyak lagi perkataan mereka hingga Kitab yang suci tak penah lagi dipahaminya sebagai petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Jika kita beriman kepada Allah maka kita juga beriman kepada Kitab yang diturunkan Allah kepada hamba-hambaNya. Karena sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang Mukmin dari diri dan harta mereka. Itu adalah janji yang benar dari Allah didalam Taurat, Injil dan Al Quran.

Qs. 9:111. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang Mukmin, diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. Janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan AlQuran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar.

Pemimpin AkhirZaman (PAZ) telah datang dan Al Quran akan menjelaskan kedatangannya kepada mu. Al Quran adalah Kitab yang suci dan kesucian itu tidak akan berguna jika kamu tidak memahami dan meyakini apa isi yang terkandung didalam Al Quran. Bagaimana untuk memahaminya, maka Al Quran ada orang yang menyampaikannya kepada mu. Dimudahkan Al Quran dalam bahasa mu agar kamu dapat meyampaikan dalam bahasa kaum. Karena Allah juga memberikan rahmat kepada mu dengan berlainan bahasa. Karena berlainan bahasa mu adalah tanda-tanda kekuasaaNya. Kecuali jika Al Quran itu begitu sulit hingga kamu tidak ingin membacanya. Kecuali jika Al Quran itu membingungkan mu hingga kamu tidak pernah menyampaikannya. Sebenarnya hanyalah kerana kamu mempersulit dan membingungkan diri mu sendiri.

Qs. 30:22. Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasa mu dan warna kulit mu.Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.

Qs. 19:97. Maka sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Quran itu dengan bahasa mu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

Bahasa Arab didalam Al Qurana dalah mutlak hukumnya dan itu akan menjadi amal ibadah bagi yang membacanya. Karena bacaan sholat kita mengunakan bahsa Arab. Tetapi kita tidak akan mendapat petunjuk apa pun ketika kita tidak memahami setiap Ayat-ayat yang terkadung didalam Al Quran. 

Qs. 41:3. Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab, untuk kaum yang mengetahui

Qs. 39:28. Al Quran dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan supaya mereka bertakwa.

Maka ketika dibacakan Al Quran kepada mu, siapakah diantara kamu bertambah imannya? Siapakah diantara kamu memahaminya dan meyakininya? Siapakah diantara kamu yang akan mengamalkannya ketika Al Quran dibacakan kepada kamu? Hanya akan menjadi amal ibadah ketika kita hanya membaca tulis Arab didalam Al Quran karena sholat menggunakan bahasa arab. Tetapi Allah tidak akan memberikan petunjuk apa pun ketika kita tidak memahami dan meyakini apa yang kita baca.

Qs. 9:124. Dan apabila diturunkan suatu surat, maka di antara mereka ada yang berkata: Siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan surat ini? Adapun orang-orang yang beriman, maka surat ini menambah imannya, sedang mereka merasa gembira.

Dan apa bila dibacakan Ayat-ayat Allah bertambah imannya jika mereka memahami apa yang dibacakan kepada mereka. Ayat mana yang kamu baca dari Kitab mu jika itu akan menambah keimanan mu? Apakah merdu suara bacaan yang akan menambah keimanan mu? Keindahan suara hanya untuk kuping yang mendengar tetapi apabila dibacakan kepada mereka Ayat-ayatNya bertambahlah iman mereka dan kepada Tuhan-lah mereka bertawakal.

Qs. 8:2. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka Ayat-ayatNya bertambahlah iman mereka dan kepada Tuhan-lah mereka bertawakal.

Al Quran adalah Kitab yang membenarkan Kitab sebelumnya. Sebagai mana Kitab Injil yang membenarkan Kitab Taurat. Al Quran bukan untuk menyalahkan Kitab-kitab sebelumnya. Al Quran membenarkan apa yang ada pada mu tetapi maukah kamu mengakui kebenaran Al Quran saat dicabakan kepada mu? Al Quran bukan untuk memberi vonis sesat dan kafir kepada segolongan umat tetapi membenarkan apa yang ada pada mereka, sehingga mereka membenarkan apa yang ada pada Al Quran yang disampaikan kepada mereka.

Qs. 10:37. Tidaklah mungkin AlQuran ini dibuat oleh selain Allah; akan tetapi (Al Quran) membenarkan Kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya, tidak ada keraguan di dalamnya, dari Tuhan semesta alam.

Qs. 5:46. Dan Kami iringkan jejak mereka dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu: Taurat. Dan Kami telah memberikan kepadanya Kitab Injil sedang di dalamnya petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Kitab Taurat. Dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa.

Kitab Injil telah sempurna diturunkan Allah kepada Isa Al Masih. Kitab Injil tidak berubah sebagai mana tulisan aslinya dengan bahasa Ibrani. Kitab Injil juga sebagai petunjuk dan penuntun jika mereka mengetahuinya. Tetapi didalam Kitab Injil dan Kitab AlQuran ada hijab pembatas untuk dapat memahami sehingga mereka menggunakan berbagai macam metode untuk memahami Kitab Tuhan mereka. Atau mereka akan mengatakan bahwa Malaikat Jibril tidak lagi bertugas menurunkan Kitab karena tidak ada lagi kitab yang akan diturun. Allah memberikan petunjuk kepada mereka yang dikehendakiNya.

Qs. 43:5. Maka apakah Kami akan berhenti menurunkan Al Quran kepada kamu, karena kamu adalah kaum yangmelampaui batas?

‘Maka apakah Kami akan berhenti menurunkan Al Quran kepada KAMU’ Kata ‘kamu’ disini jika dipahami adalah Nabi Muhammad maka tugas Jibril telah selesai. Al Quran telah diturunkan dan Ayat tersebut hanya sebatas diturunkan untuk dulu. Tetapi Al Quran berlaku sepanjang zaman. Dalam sambungan Ayat, ‘karena KAMU adalah kaum yang melampaui batas’ Dalam sambungan Ayat sangat jelas bahwa ‘kamu’ adalah kaum yang melampaui batas yaitu manusia. Ini adalah satu Ayat, maka Allah memberikan petunjuk kepada mereka yang dikehendakiNya. Janganlah kamu katakan bahwa kekuasaan Tuhan terbatas. Tidak ada Al Quran yang baru diturunkan kepada KAMU! Al Quran selalu dibacakan kepada kamu, maka seluruh kalimat kamu adalah untuk yang dibacakannya Al Quran kepadanya. Jibril yang akan memberikan pemahaman kepada mu dalam setiap ayat yang diturunkan kepada mu.

Qs. 2:97. Katakanlah: Barangsiapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya kedalam hati mu dengan seizin Allah; membenarkan apa yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman.

bersambung ...