IKHWANnul MUSLIMINnawalMUSLIMAT

Selasa, 19 Februari 2013

KARYA IKHWAN
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

AL QUR’AN DAN KITAB TERTULIS : JILID 2 (1)
Oleh : Erfan Indriyawan Sp

Nota:
Berikut adalah sambungan dari Jilid 1 (i – iv) yang telah disiarkan pada September dan Oktober 2012

Kita sering membaca KEBUN – KEBUN didalam ayat – ayat Allah tetapi sebatas yang kita pahami bahwa kebun – kebun tersebut adalah kebun – kebun yang ada pada umumnya. Tetapi Allah menetapkan bahwa jika kamu berfikir maka kamu akan mendapat petunjuk. Apakah yang dimaksud Allah dengan KEBUN – KEBUN yang ada didalam ayat – ayatNya?

13:4 Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan, dan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman dan pohon korma yang bercabang dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebahagian tanam-tanaman itu atas sebahagian yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Kebun yang diturunkan hujan dari langit.

27:60. Atau siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang menurunkan air untukmu dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya? Apakah di samping Allah ada tuhan (yang lain)? Bahkan (sebenarnya) mereka adalah orang-orang yang menyimpang (dari kebenaran).

6:99. Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau, Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (Kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah, dan kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda bagi orang-orang yang beriman.

Kebun yang diturunkan hujan dari langit tersebut akan mendatangkan rahmad/ nikmat/ dan rezeki bagi mu.

Kebun yang dialiri sungai yang deras dan mendatangkan banjir.

17:91 atau kamu mempunyai sebuah kebun korma dan anggur, lalu kamu alirkan sungai-sungai di celah kebun yang deras alirannya,

34:16. Tetapi mereka berpaling, maka Kami datangkan kepada mereka banjir yang besar dan Kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi yang berbuah pahit, pohon Atsl dan sedikit dari pohon Sidr.

Kebun yang dialiri oleh sungai yang airnya deras dan mendatangkan banjir tersebut akan mendatangkan musibah bagi mu.

Kebun dan mata air.

36:34. Dan Kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur dan Kami pancarkan padanya beberapa mata air,

26:134. dan kebun-kebun dan mata air,

26:147. di dalam kebun-kebun serta mata air,

Kebun dengan mata air yang ada didalamnya membagi nikmat Allah dengan menyampaikan apa yang ada pada mu.

Maka kebun tersebut memilki dua tafsiran yaitu Harta dan Keturunan mu.

18:39. Dan mengapa kamu tidak mengucapkan tatkala kamu memasuki kebunmu "maa syaa allah, laa quwwata illaa billah" (Sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud, tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah). Sekiranya kamu anggap aku lebih sedikit darimu dalam hal harta dan keturunan

71:12. dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan untukmu sungai-sungai.

Harta yang dibelanjakan untuk mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka adalah KEBUN yang subur karena HUJAN dari LANGIT. Harta itu adalah kehidupan mu yang berada dijalan yang lurus ketika disirami hujan.

2:265 Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu perbuat.

Kebun yang dialiri sungai itu adalah dari kehidupan mu yang menjadi angin membawa api yang mendatangkan MUSIBAH bagi mu. Kehidupan yang memilih jalan diSESATkan Allah dan jalan yang diMURKAI Allah.

2:266. Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan, kemudian datanglah masa tua pada orang itu sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, lalu terbakarlah. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kamu supaya kamu memikirkannya.

KEBUN yang disirami HUJAN dari LANGIT dan mengeluarkan MATA AIR ada didalamnya adalah DIA, KAMU dan MEREKA yang Allah telah meridhoi perkataanya, telah memberikan petunjuk dan nikmat yaitu Al Quran.

77:41. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan (yang teduh) dan mata-mata air.

Nabi Ibrahim AS membaring Ismail kecil diatas PELIPIS. Apa arti kata PELIPIS dalam ayat dibawah ini? Peristiwa yang menjadi landasan umat untuk melakukan ibadah kurban tetapi pemahaman ayat diatas menyatakan bahwa Nabi Ibrahim As membarikan Nabi Ismail As diatas PELIPIS.

37:103. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas PELIPIS.

Penjelasan ayat ini ada pada ayat sebelumnya ;

37:102. Maka tatkala anak itu sampai berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: "Hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!" Ia menjawab: "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar".

Kejadian kurban terhadap Nabi ismail As hanya didalam mimpi Nabi Ibrahim As. Bukanlah kejadian nyata tetapi kejadian yang tidak terlihat/ tidak tampak oleh mata dan letaknya diatas PELIPIS Nabi Ibrahim As.

12:6. Dan demikianlah Tuhanmu, memilih kamu dan diajarkan-Nya kepadamu sebahagian dari takbir mimpi-mimpi dan disempurnakan-Nya nikmat-Nya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmat-Nya kepada dua orang bapakmu sebelum itu, (yaitu) Ibrahim dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Keluarga Nabi Yakub As telah dianugrahi tabir mimpi sebagaimana Nabi Ibrahim As. Tabir mimpi tersebut memiliki arti dan penafsiran bagi para Nabi Allah. Sesuatu yang tidak terlihat dan disaat itulah Allah menurunkan wahyu bagi para Nabi Allah.

69:38, 39 & 40 Maka Aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat. Dan dengan apa yang tidak kamu lihat. Sesungguhnya Al Quran itu adalah benar-benar wahyu (Allah yang diturunkan kepada) Rasul yang mulia,

Dan dengan apa yang tidak kamu lihat/ diatas PELIPIS mu maka Allah membenarkan mimpi tersebut.

37:105. sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu", sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Kemudian Allah mengganti dan Kami tebus anak itu (Nabi Ismail As) dengan seekor sembelihan yang besar. Sembelihan yang besar yang letaknya diatas PELIPIS yang menggantikan/ tebus Nabi Ismail As dari padanya. Apakah sebelihan yang besar itu?

37:107. Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar.

Sembelihan yang besar itu adalah sesuatu yang ada diatas PELIPIS yaitu mimpi/ angan – angan/ hanyalan/ bayang – bayang dari KEHIDUPAN dan mengantikannya/ tebus dengan Nabi Ismail As yaitu AL QUR’AN yang NYATA. Dan DIA, KAMU dan MEREKA yang telah mengorbankan KEHIDUPANnya dan menggantikannya dengan AL QURAN.

Wassalam, jumpa lagi ...insyaALLAH